Viiiinter!

Vintern varade inte länge i år. De få dagar som snön låg vit passade vi på att åka så mycket vi orkade.

Lgr 11 Fritidshemmet

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

Finbesök

I dag fick vi besök av två coola tjejer.

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.

Fina vårljuslyktor och vårvaser

Vi har pratat om hållbar utveckling och hur viktigt det är att vi är sparsamma med det vår jord har att ge. Vi har sett film om hur man gör glas och pratat om hur man gör plast. Sedan återvann vi några glasburkar och konservburkar och de blev fantastiskt vackra, som nya.

   En matlåda.

Lgr 11 Fritidshemmet

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Dominofilmer

Lgr 11 Fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Detta gjorde vi på vårt senaste tema ”teknik och experiment”.

Vårt tema experiment och teknik är slut. Det var mycket uppskattat av våra elever på fritidshemmen. Här har en flicka i trean skrivit vad hon tyckt om temat.

vi gjorde båtar av modell lera där vi la i gem vi skulle se vem som kunde ha gjort en hållbaraste båten. Vi gjorde även ytspänning på en femkrona då skulle man se hur många droppar vatten man kunde hålla det till. vi gjorde en slags lera av potatis mjöl och blandade, sen så kunde man göra stora bollar sen när man inte tryckte längre på leran längre så bara rann den mellan fingrarna och blev till vatten typ. sen tog vi blast glas och la i raklödder, lim, glitter så kunde man måla med det på ett vanligt  papper. jag tyckte att det var ett bra tema för man lärde sig grejer på temat . jag var inte med på alla undervisningar men de jag var med på var ROLIGA SPÄNNANDE LÄRORIKT.                                    Denna text är skriven av en elev.

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.